Buine Fieste de Patrie dal Friûl (ancje pal 2020: Friûl, Patrie di ducj e cence confins)

22_03_014_udin_friul

La Fieste de Patrie dal Friûl e je une fieste impuartante sei pal Friûl che al è in Friûl sei pal Friûl che al è pal Mont.

Memoreâ l’inovâl de invistidure dal patriarcje di Aquilee Siart, che ai 3 di Avrîl dal 1077 al riceveve de bande dal imperadôr Indrì IV il titul di «Comes Fori Julii, Dux et Marchio», al è une ocasion di fieste e di riflession che e tocje il Friûl che al è in Patrie e chel che al è ator pal Mont.

Ricuardâ il moment che il Patriarcjât di Aquilee al deventave, inte suaze dal Imperi, un «stât» par so cont (un «stât» tra virgolutis, par ce che al podeve volê dî in chê volte) nol vûl dî vê nostalgjie pe ete di Mieç. Al vûl dî vê cussience de unitât storiche e gjeografiche dal Friûl, dutun cu la sô specifiche pluralitât linguistiche e culturâl e in cheste suaze cu la peculiaritât e cu la unitarietât de lenghe furlane, e duncje cjalâ indenant, viers il Friûl (in Patrie e ator pal mont) dal dì di vuê e viers il Friûl (in Patrie e ator pal mont) di doman.

Cun di fat, cognossi e ricognossi la unitât storiche e gjeografiche dal Friûl, la sô specifiche pluralitât linguistiche e culturâl, la peculiaritât e la unitarietât de lenghe furlane e la vocazion storiche e salacor naturâl dal Friûl a metisi in relazions cul rest dal Mont al è une afermazion positive di identitât, di unitât e di comunitât che ur zove a cui che al vîf in Friûl e a cui che, di divignince dal Friûl, al è a stâ inaltrò pal Mont, e che e varès di judâ chei e chei altris a cognossisi e a ricognossi miôr e a cognossisi e a ricognossisi miôr tant che part di chê stesse unitât, plurâl, composite, articolade ma unide, cuntun passât in comun daûr e soredut cuntun avignî di spartî, di inventâ e di vivi denant.

Massime par cui che al è pal Mont la Fieste de Patrie dal Friûl e je la fieste di une Patrie cence confins, di un Friûl che al à cussience di se e nol à pôre des sôs specificitâts e de sô alteritât e che par chel al domande rispiet e al fâs indenant rivendicazions di dirits, di libertât e di identitât cence sudizion e cence vê pôre di chei altris e dai lôr dirits, de lôr libertât e des lôr identitâts.

L’auguri par dutis e par ducj al è, ancje pal 2020, che la Fieste de Patrie e sedi pardabon une ocasion di riflession, di cognossince e di condivision. Par resonâ in cont dal Friûl di vuê e dal so avignî, de sô pluralitât linguistiche e culturâl e de sôs relazions cul rest de Europe e dal Mont. Par cognossi e ricognossi la dimension teritoriâl unitarie dal Friûl, la complessitât de sô storie e de sô identitât e la impuartance des sôs diviersis specificitâts. Par spartî ideis, cognossincis e cussience.
E ancje par tignîsi e sintîsi dongje e par dâsi fuarce, in Friûl e pal Mont, in chest moment che al è dificil e complicât pal Friûl, pe Europe e par dut il Mont.
Par esisti e par resisti.
Unitât, identitât e solidarietât.

La Fieste de Patrie dal Friûl, ancje tal 2020, e je la Fieste di une Patrie che e je di ducj: inclusive, plurâl e rispietose.
E par chel e je une Fieste di ducj e par ducj. Di ducj e par ducj chei che i tegnin al Friûl, ae sô unitât teritoriâl, ae sô pluralitât linguistiche e culturâl, ae sô esistence, ae sô resistence e al so avignî.

E je la fieste di une Patrie che par chel no à ni agjetîfs ni etichetis.
E je la fieste di une Patrie che no je ni «piçule», ni «extralarge».
E je la nestre fieste.

Buine Fieste de Patrie a dutis e a ducj!
Al Friûl che al è in Friûl e al Friûl che al è pal Mont.
Cun lidrîs saldis e fuartis e soredut cun tancj butui colorâts.

udin_070419

Friûl, Patrie di ducj. Buine Fieste de Patrie dal Friûl (ancje pal 2019)

La Fieste de Patrie dal Friûl e je une fieste impuartante sei pal Friûl che al è in Friûl sei pal Friûl che al è pal mont.

Memoreâ l’inovâl de invistidure dal patriarcje di Aquilee Siart, che ai 3 di Avrîl dal 1077 al riceveve de bande dal imperadôr Indrì IV il titul di «Comes Fori Julii, Dux et Marchio», al è une ocasion di fieste e di riflession che e tocje il Friûl che al è in Patrie e chel che al è ator pal mont.

Ricuardâ il moment che il Patriarcjât di Aquilee al deventave, inte suaze dal Imperi, un «stât» par so cont nol vûl dî vê nostalgjie pe ete di Mieç. Al vûl dî vê cussience de unitât storiche e gjeografiche dal Friûl, dutun cu la sô specifiche pluralitât linguistiche e culturâl e in cheste suaze cu la peculiaritât e cu la unitarietât de lenghe furlane, e duncje cjalâ indenant, viers il Friûl (in Patrie e ator pal mont) dal dì di vuê e viers il Friûl (in Patrie e ator pal mont) di doman.

Cun di fat, cognossi e ricognossi la unitât storiche e gjeografiche dal Friûl, la sô specifiche pluralitât linguistiche e culturâl, la peculiaritât e la unitarietât de lenghe furlane e la vocazion storiche e salacor naturâl dal Friûl a metisi in relazions cul rest dal mont al è une afermazion positive di identitât, di unitât e di comunitât che ur zove a cui che al vîf in Friûl e a cui che, di divignince dal Friûl, al è a stâ inaltrò pal mont, e che e varès di judâ chei e chei altris a cognossisi e a ricognossi miôr e a cognossisi e a ricognossisi miôr tant che part di chê stesse unitât, plurâl, composite, articolade ma unide, cuntun passât in comun daûr e soredut cuntun avignî di spartî, di inventâ e di vivi devant.

lengate12

Soredut par cui che al è pal mont la Fieste de Patrie dal Friûl e je la fieste di une Patrie cence confins, di un Friûl che al à cussience di se e nol à pôre des sôs specificitâts e de sô alteritât e che par chel al domande rispiet e al fâs indenant rivendicazions di dirits, di libertât e di identitât cence sudizion e cence vê pôre di chei altris e dai lôr dirits, de lôr libertât e des lôr identitâts.

L’auguri par dutis e par ducj al è, ancje pal 2019, che la Fieste de Patrie e sedi pardabon une ocasion di riflession, di cognossince e di condivision. Par resonâ in cont dal Friûl di vuê e dal so avignî, de sô pluralitât linguistiche e culturâl e de sôs relazions cul rest de Europe e dal mont. Par cognossi e ricognossi la dimension teritoriâl unitarie dal Friûl, la complessitât de sô storie e de sô identitât e la impuartance des sôs diviersis specificitâts. Par spartî ideis, cognossincis e cussience.

La Fieste de Patrie dal Friûl, ancje tal 2019, e je la Fieste di une Patrie che e je di ducj, inclusive, plurâl e rispietose. E par chel e je une Fieste di ducj e par ducj. Di ducj e par ducj chei che i tegnin al Friûl, ae sô unitât teritoriâl, ae sô pluralitât linguistiche e culturâl, ae sô esistence, ae sô resistence e al so avignî.

E je la fieste di une Patrie che par chel no à ni agjetîfs ni etichetis.
E je la fieste di une Patrie che no je ni «piçule», ni «extralarge».
E je la nestre fieste.

Buine Fieste de Patrie a dutis e a ducj!
Al Friûl che al è in Friûl e al Friûl che al è pal Mont.
Cun lidrîs saldis e fuartis e soredut cun tancj butui colorâts.