Al torne Babêl Europe. Anticipazions di Suns Europe e altris gnovis ancjemò

Si svicine la tierce edizion di Suns Europe, che si fasarà a Udin dai 30 di Novembar ai 2 di Dicembar, e al torne Babêl Europe, il program cuindisinâl dedicât ae produzion musicâl tes lenghis minorizadis dal nestri continent.

Il gnûf apontament ‘babelic’ su lis frecuencis di Radio Onde Furlane (sui 90 Mhz te plui part dal Friûl, sui 90.2 Mhz in Cjargne e in dut il mont in rêt ae direzion www.ondefu rlane.eu) al è par vuê, martars ai 14 di Novembar, in direte a undis a buinore.

E sarà la ocasion par scomençâ a scoltâ alc di cualchidun dai artiscj che a sunaran a Udin te sezion musicâl de manifestazion inmaneade di Informazione Friulana e Punto Zero cul jutori de ARLeF.

Si fevelarà ancje di altris argoments di atualitât e si scoltarà ancje un toc dal gnûf progjet là che si dan dongje il cjantant e musicist (e un grum di altis robis) dal Paîs Basc, Fermin Muguruza, e il coletîf catalan The Suicide of Western Culture.

Dopo de prime emission in direte, cheste gnove pontade di Babêl Europe e torne te programazion di Radio Onde Furlane in repliche: doman, miercus ai 15, e sabide ai 18, la prime volte a une e la seconde a une e mieze dopo di misdì.

Cun di plui si podarà tornâle a scoltâ tal sît internet de radio libare dai furlans.

Advertisements

Catalogne, Ocitanie, Gales, Paîs Basc e Asturiis. Reggae e dub a Babêl Europe

Doman al è martars, ai 27 di Jugn, e su lis frecuencis di Radio Onde Furlane (sui 90 Mhz pe plui part dal Friûl, sui 90.200 in Cjargne e in rêt, par dut il mont, ae direzion www.ondefurlane.eu) al torne Babêl Europe, il program cuindisinâl dedicât ae produzion musicâl tes lenghis minorizadis dal continent.

In chê che e je la prime pontade dal Istât la atenzion e vignarà pontade sui ritmis dal reggae e sui sunôrs dilatâts dal dub che si si incuintrin cu lis lenghis des minorancis e des nazions cence stât de Europe.

In particolâr il viaç musicâl babelic al cjaparà dentri musichis che a rivin de Catalogne, dal Paîs Basc, des Asturiis, dal Gales e de Ocitanie e peraulis par basc, par catalan, par asturian, par ocitan e par galês.

Al sarà la ocasion par scoltâ tocs gjavâts fûr dal album Black is Beltza ASM Sessions, metût adun di Fermin Muguruza cul dj e produtôr catalan Chalart 58 e cu la partecipazion di une schirie di cjantants e musiciscj, e dal repertori di Gran Bal Dub, dai Soncai System e dai galês Anweledig.

Cheste pontade di Babêl Europe, dopo de direte di doman, si podarà tornâ a a scoltâle miercus ai 28 di Jugn a une dopo di misdì e sabide il prin di Lui a une e mieze dopo di misdì.

Ancje cheste trasmission si podarà scoltâle ancje sul sît internet di Radio Onde Furlane.

Babêl Europe di vuê. Zornade Internazionâl de Lenghe Mari e discs gnûfs di cerçâ

imld17

Vuê al è martars e o sin ai 21 di Fevrâr. E je la Zornade Internazionâl de Lenghe Mari, inovâl de coparie de bande fuarcis di polizie dal Pakistan di diviers students de Universitât di Dhaka che in chê dì dal 1952 a manifestavin a pro dal ricognossiment de lenghe bengalese (‘bangla’) tant che lenghe uficiâl. sielzût de UNESCO cun chê di promovi la diversitât linguistiche tant che patrimoni, dirit e risorse par ducj. E je ancje la zornade che, tal palinsest di Radio Onde Furlane, a 11 a buinore in direte, al cjate puest Babêl Europe, il program cuindisinâl dedicât ae produzion musicâl tes lenghis propriis des minorancis e des nazions cence stât.

Te pontade di vuê si fevelarà propit de Zornade Internazionâl de Lenghe Mari e di cualchidune des tantis iniziativis che a vegnin inmaneadis ator pe Europe par memoreâle. Ma soredut si scoltarà musiche, cuntune atenzion specifiche par un trop di jessudis discografichis dai ultins mês e dai ultins dîs, a tacâ dal album gnûf di Peppa Marriti Band, Ajëret, che al è stât screât vinars stât.

ajeret

Il viaç babelic di Onde Furlane nol tocjarà dome lis comunitâts arbëresh de Calabrie, ma al puartarâ ancje tal Friûl furlan e sloven, in Ocitanie e tra Paîs Basc e Catalogne, cun cercis dal album gnûf dai Trabeat, presentât sabide stade a Glemone, de gnove produzion di Sergio Berardo e Madaski e dal progjet plui resint di Fermin Muguruza.

Si pues scoltâ Babêl Europe ancje doman, in repliche, a une dopo di misdì su lis frecuencis di Radio Onde Furlane (sui 90 Mhz te plui part dal Friûl, sui 90.2 Mhz in Cjargne e in dut il mont in rêt ae direzion www.ondefurlane.eu). Cun di plui, compagn di chês altris pontadis, ancje chê di vuê (e di doman) e vignarà archiviade su internet.

rof_suns2016

Babêl Europe, doman in direte e miercus in repliche la ultime puntade dal 2016

Babêl Europe no si ferme nancje vie pes fiestis di Nadâl e dal ultin dal an. La trasmission cuindisinâl dedicade ae produzion musicâl tes lenghis minozadis dal continent, che di passe cuatri agns e fâs part de programazion di Radio Onde Furlane, … Continue reading

Al torne Babêl Europe, in spiete di Suns Europe

suns-europe-ok

E je aromai ore di Suns Europe, il Festival european des arts  tes lenghis minozadis che si fasarà a Udin, li dal Teatri gnûf Giovanni da Udine, dal prin ai 3 di Dicembar. Cussì, cuasit ae vilie di chê manifestazion, ancje la gnove pontade di Babêl Europe e sarà une trasmission plene di… Suns.

imle

L’apontament cuindisinâl che al puarte lis scoltadoris e i scoltadôrs di Radio Onde Furlane a torzeon tra grups, soliscj, lenghis, musichis, minorancis e nazions cence stât, vuê in direte a 11 a buinore e doman in repliche a une dopo di misdì, al cjalarà ancjemò une volte in direzion di chê manifestazion e dal so program, cu la scolte di cualchidun dai protagoniscj de sô sezion musicâl ma ancje cuntune voglade viers di chês altris sezions, dedicadis ae produzion audiovisive e ae leterature.

Par chel, si podarà tornâ ancje scoltâ alc dai Obrint Pas, stant che un dai protagoniscj di Suns Europe al è propit Xavi Sarrià, cjantant e ghitarist di chel grup e autôr di contis e di romançs par catalan.

xavisarria

Cun di plui si butarà un voli (e une orele) ancje in altris direzions. Par esempli viers de gnove produzion di Fermin Muguruza o ben – dopo vê savude la brute gnove – cuntun omaç al cjantautôr galizian Narf.

Babêl Europe si pues scoltâle su lis frecuencis di Radio Onde Furlane  (sui 90 Mhz te plui part dal Friûl, sui 90.2 Mhz in Cjargne e in dut il mont in rêt ae direzion www.ondefurlane.eu) e, dopo des dôs emissions di vuê e di doman, ancjemò in rêt.

fm_gnuuf