La ultime pontade dal an di Babêl Europe. Novitâts discografichis di vuê e di doman

Al è passât Nadâl, al rive Sant Stiefin e al torne Babêl Europe, il program cuindisinâl dedicât a lenghis, musichis e nazions cence stât. Vuê al è martars e l’apontament babelic su lis frecuencis di Radio Onde Furlane (sui 90 Mhz te plui part dal Friûl, sui 90.2 Mhz in Cjargne e in dut il mont in rêt ae direzion www.ondefurlane.eu) al è a undis a buinore. Cun di plui si podarà tornâ a scoltâ la trasmission ancje tal dopodimisdì di doman ai 27, a une, e di sabide ai 30, a une e mieze.

Te ultime pontade dal 2017 si fevelarà di discs jessûts vie par chest an e ancje di cualchi produzion che e saltarà fûr tal 2018. E sarà la ocasion par tornâ a scoltâ alc di Cabudanni di Dr. Drer e CRC Posse e par une dople cerce di Amb l’esperança entre les dents, il disc solist di Xavi Sarrià, innomenât cjantant, musicist e scritôr dai Paîs Catalans, par passe vincjecinc agns vôs e ghitare dai Obrint Pas.

Si tornaran a memoreâ ancje i trente agns di ativitât dai Dixebra e si fevelarà dai Lou Seriol che a son daûr a prontâ un album gnûf: cun chê scuse si scoltaran ancje dôs covers babelichis dai Sex Pistols gjavadis fûr dal repertori dal grup storic asturian e di chel dai sghirats des Valadis Ocitanis dal Piemont, che nus ricuardin che «anarquista» al fâs rime cun «occitanista».

 

Advertisements

Novitâts multimediâls, grups storics e raritâts. La gnove pontade di Babêl Europe

Vuê al è martars e a 11 a buinore su Radio Onde Furlane al torne Babêl Europe, la trasmission cuindisinâl dedicade ae produzion musicâl tes lenghis minorizadis dal continent.

Dentri di chest apontament si fevelarà di grups storics, espressions musicâls impuartantis di diviersis nazionalitâts de Europe, che cu la lôr ativitât a àn segnât la culture di chês comunitâts e che, almancul in cualchi câs, a son daûr a memoreâ trente o plui agns di ativitât cun progjets multimediâi di pueste.

Storie, memorie e in cualchi câs ancje raritâts discografichis si incrosaran cu la atualitât, tra videos, films e discs jessûts tai ultins mês.

Il percors al cjaparà dentri Asturiis, Ocitanie, Scozie, Paîs Basc e Sardegne, cu lis gnovis iniziativis che a tocjin i  Dixebra e i Massilia Sound System, il salt tal passât dal punk gaelic di Thing Upstairs, la scolte di un classic dai Negu Gorriak e une altre cerce dal disc plui resint di Dr. Dreer & CRC Posse, Cabudanni.

Cheste pontade di Babêl Europe, dopo de direte di vuê, de repliche di doman a une dopo di misdì e di chê di sabide ai 3 di Jugn a une e mieze dopo di misdì, si podarà tornâ a scoltâle in rêt, compagn di chê altris, sul sît internet di Radio Onde Furlane.

La radio libare dai furlans si scolte sui 90 Mhz pe plui part dal Friûl, sui 90.200 in Cjargne e in rêt, par dut il mont, ae direzion www.ondefurlane.eu.

Al torne Babêl Europe cui 30 agns dai Dixebra e discs gnûfs di Ocitanie e Friûl

Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_Rotterdam

Si scree vuê il 2017 di Babêl Europe, la trasmission cuindisinâl dedicade ae produzion musicâl tes lenghis minozadis dal continent, che e fâs part de programazion di Radio Onde Furlane.

Dopo de polse obleade di cuindis dîs indaûr, il viaç a torzeon tra grups, soliscj, discs, concierts, lenghis, musichis, storiis, teritoris, minorancis e nazions cence stât al torne a tacâ a 11 a buinore di vuê, martars ai 24 di Zenâr, in direte, e po doman, miercus ai 25, in repliche a une dopo di misdì.

gran-bal-dub

Tal prin apontament dal an gnûf si fevelarà di novitâts discografichis, tant che il gnûf ep Gran Bal Dub di Sergio Berardo e Madaski e l’album Rivoluzion Rosa dai Trabeat, e di grups storics tant che i asturians Dixebra, che ai 6 di Zenâr a àn finût i lôr prins trente agns di ativitât e che a memorearan chest inovâl cuntune schirie di iniziativis vie par dut il 2017.

L’itinerari babelic proponût aes scoltadoris e ai scoltadôrs di Onde Furlane al tocjarà, dongje des Asturiis, dal Friûl e de Ocitanie, ancje la Sardegne e la Galizie, cun Su Maistu Alessio Mura e il grup di Alonso Caxade.

dixebra-1

Babêl Europe si pues scoltâle in modulazion di frecuence (Radio Onde Furlane si cjape sui 90 Mhz te plui part dal Friûl e sui 90.2 Mhz in Cjargne) o ben in rêt, in dut il mont, ae direzion www.ondefurlane.eu. Cun di plui, dopo des dôs emissions di doman e di miercus, la trasmission e sarà a disposizion in rêt.

rof_suns2016